โรงเรียนบ้านธารทิพย์ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 3 1 5 0 44
ร้อยละ 3.64 % 5.45 % 1.82 % 9.09 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
232
จำนวน(คน) 24 21 11 16 0 160
ร้อยละ 10.34 % 9.05 % 4.74 % 6.90 % 0.00 % 68.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 26 24 12 21 0 204
ร้อยละ 9.06 % 8.36 % 4.18 % 7.32 % 0.00 % 71.08 %

287 : 26 , 24 , 12 , 21 , 0 , 204...9.06 , 8.36 , 4.18 , 7.32 , 0.00 , 71.08 = 83 : 28.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 28.92%

Powered By www.thaieducation.net