โรงเรียนบ้านธารทิพย์ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 4 5 0 1 0 45
ร้อยละ 7.27 % 9.09 % 0.00 % 1.82 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
232
จำนวน(คน) 20 24 9 2 0 177
ร้อยละ 8.62 % 10.34 % 3.88 % 0.86 % 0.00 % 76.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 24 29 9 3 0 222
ร้อยละ 8.36 % 10.10 % 3.14 % 1.05 % 0.00 % 77.35 %

287 : 24 , 29 , 9 , 3 , 0 , 222...8.36 , 10.10 , 3.14 , 1.05 , 0.00 , 77.35 = 65 : 22.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 22.65%

Powered By www.thaieducation.net