โรงเรียนบ้านกาโสด (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 1 0 3 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 0 0 3 5 3 149
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.88 % 3.13 % 1.88 % 93.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 0 1 3 8 3 176
ร้อยละ 0.00 % 0.52 % 1.57 % 4.19 % 1.57 % 92.15 %

191 : 0 , 1 , 3 , 8 , 3 , 176...0.00 , 0.52 , 1.57 , 4.19 , 1.57 , 92.15 = 15 : 7.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.85%

Powered By www.thaieducation.net