โรงเรียนบ้านกาโสด (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 7 0 0 0 20
ร้อยละ 12.90 % 22.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 8 16 3 14 0 112
ร้อยละ 5.23 % 10.46 % 1.96 % 9.15 % 0.00 % 73.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 12 23 3 14 0 132
ร้อยละ 6.52 % 12.50 % 1.63 % 7.61 % 0.00 % 71.74 %

184 : 12 , 23 , 3 , 14 , 0 , 132...6.52 , 12.50 , 1.63 , 7.61 , 0.00 , 71.74 = 52 : 28.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26%

Powered By www.thaieducation.net