โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 5 15 2 13 16 6
ร้อยละ 8.77 % 26.32 % 3.51 % 22.81 % 28.07 % 10.53 %
ระดับประถมศึกษา
310
จำนวน(คน) 14 50 19 62 64 101
ร้อยละ 4.52 % 16.13 % 6.13 % 20.00 % 20.65 % 32.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 367 คน
จำนวน(คน) 19 65 21 75 80 107
ร้อยละ 5.18 % 17.71 % 5.72 % 20.44 % 21.80 % 29.16 %

367 : 19 , 65 , 21 , 75 , 80 , 107...5.18 , 17.71 , 5.72 , 20.44 , 21.80 , 29.16 = 260 : 70.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 367 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 260 คน คิดเป็นร้อยละ 70.84%

Powered By www.thaieducation.net