โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 10 8 0 13 8 17
ร้อยละ 17.86 % 14.29 % 0.00 % 23.21 % 14.29 % 30.36 %
ระดับประถมศึกษา
305
จำนวน(คน) 25 53 12 45 50 120
ร้อยละ 8.20 % 17.38 % 3.93 % 14.75 % 16.39 % 39.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 361 คน
จำนวน(คน) 35 61 12 58 58 137
ร้อยละ 9.70 % 16.90 % 3.32 % 16.07 % 16.07 % 37.95 %

361 : 35 , 61 , 12 , 58 , 58 , 137...9.70 , 16.90 , 3.32 , 16.07 , 16.07 , 37.95 = 224 : 62.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 361 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 224 คน คิดเป็นร้อยละ 62.05%

Powered By www.thaieducation.net