โรงเรียนบ้านป่าหวัง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 3 0 0 4 29
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 10.26 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 24 45 5 0 6 100
ร้อยละ 13.33 % 25.00 % 2.78 % 0.00 % 3.33 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 27 48 5 0 10 129
ร้อยละ 12.33 % 21.92 % 2.28 % 0.00 % 4.57 % 58.90 %

219 : 27 , 48 , 5 , 0 , 10 , 129...12.33 , 21.92 , 2.28 , 0.00 , 4.57 , 58.90 = 90 : 41.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10%

Powered By www.thaieducation.net