โรงเรียนบ้านป่าหวัง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 7 6 3 2 1 20
ร้อยละ 17.95 % 15.38 % 7.69 % 5.13 % 2.56 % 51.28 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 15 8 5 4 3 144
ร้อยละ 8.38 % 4.47 % 2.79 % 2.23 % 1.68 % 80.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 22 14 8 6 4 164
ร้อยละ 10.09 % 6.42 % 3.67 % 2.75 % 1.83 % 75.23 %

218 : 22 , 14 , 8 , 6 , 4 , 164...10.09 , 6.42 , 3.67 , 2.75 , 1.83 , 75.23 = 54 : 24.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.77%

Powered By www.thaieducation.net