โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 15 17 4 15 4 71
ร้อยละ 11.90 % 13.49 % 3.17 % 11.90 % 3.17 % 56.35 %
ระดับประถมศึกษา
504
จำนวน(คน) 37 51 30 37 11 338
ร้อยละ 7.34 % 10.12 % 5.95 % 7.34 % 2.18 % 67.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 630 คน
จำนวน(คน) 52 68 34 52 15 409
ร้อยละ 8.25 % 10.79 % 5.40 % 8.25 % 2.38 % 64.92 %

630 : 52 , 68 , 34 , 52 , 15 , 409...8.25 , 10.79 , 5.40 , 8.25 , 2.38 , 64.92 = 221 : 35.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 630 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 221 คน คิดเป็นร้อยละ 35.08%

Powered By www.thaieducation.net