โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 26
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 9 2 11 14 2 76
ร้อยละ 7.89 % 1.75 % 9.65 % 12.28 % 1.75 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 11 3 12 14 2 131
ร้อยละ 6.36 % 1.73 % 6.94 % 8.09 % 1.16 % 75.72 %

144 : 11 , 3 , 12 , 14 , 2 , 102...7.64 , 2.08 , 8.33 , 9.72 , 1.39 , 70.83 = 42 : 29.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.28%

Powered By www.thaieducation.net