โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 8 5 4 2 0 12
ร้อยละ 25.81 % 16.13 % 12.90 % 6.45 % 0.00 % 38.71 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 5 6 6 2 0 93
ร้อยละ 4.46 % 5.36 % 5.36 % 1.79 % 0.00 % 83.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 6.90 % 86.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 13 11 12 4 2 130
ร้อยละ 7.56 % 6.40 % 6.98 % 2.33 % 1.16 % 75.58 %

143 : 13 , 11 , 10 , 4 , 0 , 105...9.09 , 7.69 , 6.99 , 2.80 , 0.00 , 73.43 = 38 : 26.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42%

Powered By www.thaieducation.net