โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 3 1 4 0 19
ร้อยละ 15.63 % 9.38 % 3.13 % 12.50 % 0.00 % 59.38 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 8 14 5 11 13 58
ร้อยละ 7.34 % 12.84 % 4.59 % 10.09 % 11.93 % 53.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 6 0 0 5 6 12
ร้อยละ 20.69 % 0.00 % 0.00 % 17.24 % 20.69 % 41.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 19 17 6 20 19 89
ร้อยละ 11.18 % 10.00 % 3.53 % 11.76 % 11.18 % 52.35 %

141 : 13 , 17 , 6 , 15 , 13 , 77...9.22 , 12.06 , 4.26 , 10.64 , 9.22 , 54.61 = 64 : 45.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 47.65%

Powered By www.thaieducation.net