โรงเรียนบ้านรานอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 6 4 4 6 2 25
ร้อยละ 12.77 % 8.51 % 8.51 % 12.77 % 4.26 % 53.19 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 18 30 25 28 28 58
ร้อยละ 9.63 % 16.04 % 13.37 % 14.97 % 14.97 % 31.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 24 34 29 34 30 83
ร้อยละ 10.26 % 14.53 % 12.39 % 14.53 % 12.82 % 35.47 %

234 : 24 , 34 , 29 , 34 , 30 , 83...10.26 , 14.53 , 12.39 , 14.53 , 12.82 , 35.47 = 151 : 64.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 64.53%

Powered By www.thaieducation.net