โรงเรียนบ้านรานอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 8 6 5 7 3 18
ร้อยละ 17.02 % 12.77 % 10.64 % 14.89 % 6.38 % 38.30 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 20 33 26 29 30 54
ร้อยละ 10.42 % 17.19 % 13.54 % 15.10 % 15.63 % 28.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 28 39 31 36 33 72
ร้อยละ 11.72 % 16.32 % 12.97 % 15.06 % 13.81 % 30.13 %

239 : 28 , 39 , 31 , 36 , 33 , 72...11.72 , 16.32 , 12.97 , 15.06 , 13.81 , 30.13 = 167 : 69.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 167 คน คิดเป็นร้อยละ 69.87%

Powered By www.thaieducation.net