โรงเรียนบ้านรานอ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 9 4 15 7 5 7
ร้อยละ 19.15 % 8.51 % 31.91 % 14.89 % 10.64 % 14.89 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 21 17 36 11 43 64
ร้อยละ 10.94 % 8.85 % 18.75 % 5.73 % 22.40 % 33.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 30 21 51 18 48 71
ร้อยละ 12.55 % 8.79 % 21.34 % 7.53 % 20.08 % 29.71 %

239 : 30 , 21 , 51 , 18 , 48 , 71...12.55 , 8.79 , 21.34 , 7.53 , 20.08 , 29.71 = 168 : 70.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 168 คน คิดเป็นร้อยละ 70.29%

Powered By www.thaieducation.net