โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 2 10 9 2 3
ร้อยละ 21.21 % 6.06 % 30.30 % 27.27 % 6.06 % 9.09 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 7 15 11 2 42
ร้อยละ 4.94 % 8.64 % 18.52 % 13.58 % 2.47 % 51.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 21
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 12 9 25 20 4 66
ร้อยละ 8.82 % 6.62 % 18.38 % 14.71 % 2.94 % 48.53 %

114 : 11 , 9 , 25 , 20 , 4 , 45...9.65 , 7.89 , 21.93 , 17.54 , 3.51 , 39.47 = 69 : 60.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 51.47%

Powered By www.thaieducation.net