โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 3 3 10 6 4
ร้อยละ 21.21 % 9.09 % 9.09 % 30.30 % 18.18 % 12.12 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 9 7 8 16 4 36
ร้อยละ 11.25 % 8.75 % 10.00 % 20.00 % 5.00 % 45.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 16 10 11 26 10 62
ร้อยละ 11.85 % 7.41 % 8.15 % 19.26 % 7.41 % 45.93 %

113 : 16 , 10 , 11 , 26 , 10 , 40...14.16 , 8.85 , 9.73 , 23.01 , 8.85 , 35.40 = 73 : 64.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 54.07%

Powered By www.thaieducation.net