โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 4 6 7 11 3
ร้อยละ 8.82 % 11.76 % 17.65 % 20.59 % 32.35 % 8.82 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 10 5 17 15 26
ร้อยละ 8.75 % 12.50 % 6.25 % 21.25 % 18.75 % 32.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 18
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 4.35 % 4.35 % 4.35 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 11 15 12 25 27 47
ร้อยละ 8.03 % 10.95 % 8.76 % 18.25 % 19.71 % 34.31 %

114 : 10 , 14 , 11 , 24 , 26 , 29...8.77 , 12.28 , 9.65 , 21.05 , 22.81 , 25.44 = 85 : 74.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 65.69%

Powered By www.thaieducation.net