โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 3 2 6 1 16
ร้อยละ 9.68 % 9.68 % 6.45 % 19.35 % 3.23 % 51.61 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 5 5 4 12 2 52
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 5.00 % 15.00 % 2.50 % 65.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 1 1 2 2 0 17
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 9 9 8 20 3 85
ร้อยละ 6.72 % 6.72 % 5.97 % 14.93 % 2.24 % 63.43 %

111 : 8 , 8 , 6 , 18 , 3 , 68...7.21 , 7.21 , 5.41 , 16.22 , 2.70 , 61.26 = 43 : 38.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57%

Powered By www.thaieducation.net