โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 6 2 3 0 12
ร้อยละ 17.86 % 21.43 % 7.14 % 10.71 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 10 17 3 11 0 88
ร้อยละ 7.75 % 13.18 % 2.33 % 8.53 % 0.00 % 68.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 15 23 5 14 0 100
ร้อยละ 9.55 % 14.65 % 3.18 % 8.92 % 0.00 % 63.69 %

157 : 15 , 23 , 5 , 14 , 0 , 100...9.55 , 14.65 , 3.18 , 8.92 , 0.00 , 63.69 = 57 : 36.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 36.31%

Powered By www.thaieducation.net