โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 0 0 11 1 10
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 0.00 % 39.29 % 3.57 % 35.71 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 10 18 3 12 0 87
ร้อยละ 7.69 % 13.85 % 2.31 % 9.23 % 0.00 % 66.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 16 18 3 23 1 97
ร้อยละ 10.13 % 11.39 % 1.90 % 14.56 % 0.63 % 61.39 %

158 : 16 , 18 , 3 , 23 , 1 , 97...10.13 , 11.39 , 1.90 , 14.56 , 0.63 , 61.39 = 61 : 38.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 38.61%

Powered By www.thaieducation.net