โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 63
ร้อยละ 4.41 % 1.47 % 0.00 % 1.47 % 0.00 % 92.65 %
ระดับประถมศึกษา
247
จำนวน(คน) 4 3 2 2 2 234
ร้อยละ 1.62 % 1.21 % 0.81 % 0.81 % 0.81 % 94.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 94.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 333 คน
จำนวน(คน) 7 4 2 4 2 314
ร้อยละ 2.10 % 1.20 % 0.60 % 1.20 % 0.60 % 94.29 %

315 : 7 , 4 , 2 , 3 , 2 , 297...2.22 , 1.27 , 0.63 , 0.95 , 0.63 , 94.29 = 18 : 5.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 333 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71%

Powered By www.thaieducation.net