โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 2 1 0 2 0 64
ร้อยละ 2.90 % 1.45 % 0.00 % 2.90 % 0.00 % 92.75 %
ระดับประถมศึกษา
252
จำนวน(คน) 3 2 2 1 2 242
ร้อยละ 1.19 % 0.79 % 0.79 % 0.40 % 0.79 % 96.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 17
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 340 คน
จำนวน(คน) 6 4 2 3 2 323
ร้อยละ 1.76 % 1.18 % 0.59 % 0.88 % 0.59 % 95.00 %

321 : 5 , 3 , 2 , 3 , 2 , 306...1.56 , 0.93 , 0.62 , 0.93 , 0.62 , 95.33 = 15 : 4.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 340 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00%

Powered By www.thaieducation.net