โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 3 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 11 0 2 2 0 74
ร้อยละ 12.36 % 0.00 % 2.25 % 2.25 % 0.00 % 83.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 11 0 2 5 0 92
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 1.82 % 4.55 % 0.00 % 83.64 %

110 : 11 , 0 , 2 , 5 , 0 , 92...10.00 , 0.00 , 1.82 , 4.55 , 0.00 , 83.64 = 18 : 16.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36%

Powered By www.thaieducation.net