โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 13
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 4 5 5 4 6 56
ร้อยละ 5.00 % 6.25 % 6.25 % 5.00 % 7.50 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 6 7 6 5 7 69
ร้อยละ 6.00 % 7.00 % 6.00 % 5.00 % 7.00 % 69.00 %

100 : 6 , 7 , 6 , 5 , 7 , 69...6.00 , 7.00 , 6.00 , 5.00 , 7.00 , 69.00 = 31 : 31.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00%

Powered By www.thaieducation.net