โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 1 3 1 1 30
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 7.89 % 2.63 % 2.63 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 1 2 2 5 5 93
ร้อยละ 0.93 % 1.85 % 1.85 % 4.63 % 4.63 % 86.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 3 3 5 6 6 123
ร้อยละ 2.05 % 2.05 % 3.42 % 4.11 % 4.11 % 84.25 %

146 : 3 , 3 , 5 , 6 , 6 , 123...2.05 , 2.05 , 3.42 , 4.11 , 4.11 , 84.25 = 23 : 15.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75%

Powered By www.thaieducation.net