โรงเรียนบ้านทรายแก้ว (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 10 0 1 9 0 39
ร้อยละ 16.95 % 0.00 % 1.69 % 15.25 % 0.00 % 66.10 %
ระดับประถมศึกษา
261
จำนวน(คน) 45 3 1 39 5 168
ร้อยละ 17.24 % 1.15 % 0.38 % 14.94 % 1.92 % 64.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 55 3 2 48 5 207
ร้อยละ 17.19 % 0.94 % 0.63 % 15.00 % 1.56 % 64.69 %

320 : 55 , 3 , 2 , 48 , 5 , 207...17.19 , 0.94 , 0.63 , 15.00 , 1.56 , 64.69 = 113 : 35.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 35.31%

Powered By www.thaieducation.net