โรงเรียนบ้านกือลอง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 6 6 2 2 0 25
ร้อยละ 14.63 % 14.63 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 60.98 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 32 13 5 18 2 56
ร้อยละ 25.40 % 10.32 % 3.97 % 14.29 % 1.59 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 38 19 7 20 2 81
ร้อยละ 22.75 % 11.38 % 4.19 % 11.98 % 1.20 % 48.50 %

167 : 38 , 19 , 7 , 20 , 2 , 81...22.75 , 11.38 , 4.19 , 11.98 , 1.20 , 48.50 = 86 : 51.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50%

Powered By www.thaieducation.net