โรงเรียนบ้านกือลอง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 9 8 2 2 0 20
ร้อยละ 21.95 % 19.51 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 48.78 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 40 18 7 21 2 38
ร้อยละ 31.75 % 14.29 % 5.56 % 16.67 % 1.59 % 30.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 49 26 9 23 2 58
ร้อยละ 29.34 % 15.57 % 5.39 % 13.77 % 1.20 % 34.73 %

167 : 49 , 26 , 9 , 23 , 2 , 58...29.34 , 15.57 , 5.39 , 13.77 , 1.20 , 34.73 = 109 : 65.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 65.27%

Powered By www.thaieducation.net