โรงเรียนบ้านกือลอง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 10 10 2 4 0 11
ร้อยละ 27.03 % 27.03 % 5.41 % 10.81 % 0.00 % 29.73 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 44 24 3 19 0 34
ร้อยละ 35.48 % 19.35 % 2.42 % 15.32 % 0.00 % 27.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 54 34 5 23 0 45
ร้อยละ 33.54 % 21.12 % 3.11 % 14.29 % 0.00 % 27.95 %

161 : 54 , 34 , 5 , 23 , 0 , 45...33.54 , 21.12 , 3.11 , 14.29 , 0.00 , 27.95 = 116 : 72.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 72.05%

Powered By www.thaieducation.net