โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 3 9 2 1 0 53
ร้อยละ 4.41 % 13.24 % 2.94 % 1.47 % 0.00 % 77.94 %
ระดับประถมศึกษา
309
จำนวน(คน) 17 24 4 5 0 259
ร้อยละ 5.50 % 7.77 % 1.29 % 1.62 % 0.00 % 83.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 20 33 6 6 0 312
ร้อยละ 5.31 % 8.75 % 1.59 % 1.59 % 0.00 % 82.76 %

377 : 20 , 33 , 6 , 6 , 0 , 312...5.31 , 8.75 , 1.59 , 1.59 , 0.00 , 82.76 = 65 : 17.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24%

Powered By www.thaieducation.net