โรงเรียนบ้านฉลองชัย (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 0 0 0 2 9
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.38 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 9 3 1 2 0 47
ร้อยละ 14.52 % 4.84 % 1.61 % 3.23 % 0.00 % 75.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 11 3 1 2 2 56
ร้อยละ 14.67 % 4.00 % 1.33 % 2.67 % 2.67 % 74.67 %

75 : 11 , 3 , 1 , 2 , 2 , 56...14.67 , 4.00 , 1.33 , 2.67 , 2.67 , 74.67 = 19 : 25.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33%

Powered By www.thaieducation.net