โรงเรียนเขื่อนบางลาง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 6 8 2 13 3 63
ร้อยละ 6.32 % 8.42 % 2.11 % 13.68 % 3.16 % 66.32 %
ระดับประถมศึกษา
360
จำนวน(คน) 3 23 5 17 19 293
ร้อยละ 0.83 % 6.39 % 1.39 % 4.72 % 5.28 % 81.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 455 คน
จำนวน(คน) 9 31 7 30 22 356
ร้อยละ 1.98 % 6.81 % 1.54 % 6.59 % 4.84 % 78.24 %

455 : 9 , 31 , 7 , 30 , 22 , 356...1.98 , 6.81 , 1.54 , 6.59 , 4.84 , 78.24 = 99 : 21.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 455 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 21.76%

Powered By www.thaieducation.net