โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 4 2 4 0 27
ร้อยละ 7.50 % 10.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 67.50 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 11 10 3 14 0 73
ร้อยละ 9.91 % 9.01 % 2.70 % 12.61 % 0.00 % 65.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 0 9 0 37
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 77.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 16 14 5 27 0 137
ร้อยละ 8.04 % 7.04 % 2.51 % 13.57 % 0.00 % 68.84 %

151 : 14 , 14 , 5 , 18 , 0 , 100...9.27 , 9.27 , 3.31 , 11.92 , 0.00 , 66.23 = 51 : 33.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.16%

Powered By www.thaieducation.net