โรงเรียนนิคมเจริญชัย (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 4 1 0 17
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 14.81 % 3.70 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 2 11 0 0 56
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 15.49 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 5 4 15 1 0 73
ร้อยละ 5.10 % 4.08 % 15.31 % 1.02 % 0.00 % 74.49 %

98 : 5 , 4 , 15 , 1 , 0 , 73...5.10 , 4.08 , 15.31 , 1.02 , 0.00 , 74.49 = 25 : 25.51ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.51%

Powered By www.thaieducation.net