โรงเรียนบ้านหนองแก้ว (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 52
ร้อยละ 3.39 % 5.08 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 2 4 2 0 0 71
ร้อยละ 2.53 % 5.06 % 2.53 % 0.00 % 0.00 % 89.87 %

79 : 2 , 4 , 2 , 0 , 0 , 71...2.53 , 5.06 , 2.53 , 0.00 , 0.00 , 89.87 = 8 : 10.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.13%

Powered By www.thaieducation.net