โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 4 0 4 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 13.79 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 0 4 8 4 8 57
ร้อยละ 0.00 % 4.94 % 9.88 % 4.94 % 9.88 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 0 4 12 4 12 78
ร้อยละ 0.00 % 3.64 % 10.91 % 3.64 % 10.91 % 70.91 %

110 : 0 , 4 , 12 , 4 , 12 , 78...0.00 , 3.64 , 10.91 , 3.64 , 10.91 , 70.91 = 32 : 29.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09%

Powered By www.thaieducation.net