โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 4 0 4 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 13.33 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 0 5 7 5 7 55
ร้อยละ 0.00 % 6.33 % 8.86 % 6.33 % 8.86 % 69.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 0 5 11 5 11 77
ร้อยละ 0.00 % 4.59 % 10.09 % 4.59 % 10.09 % 70.64 %

109 : 0 , 5 , 11 , 5 , 11 , 77...0.00 , 4.59 , 10.09 , 4.59 , 10.09 , 70.64 = 32 : 29.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.36%

Powered By www.thaieducation.net