โรงเรียนบ้านนายาง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 5 3 6 3 2 32
ร้อยละ 9.80 % 5.88 % 11.76 % 5.88 % 3.92 % 62.75 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 12 7 10 2 5 134
ร้อยละ 7.06 % 4.12 % 5.88 % 1.18 % 2.94 % 78.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 6 3 7 2 0 32
ร้อยละ 12.00 % 6.00 % 14.00 % 4.00 % 0.00 % 64.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 23 13 23 7 7 198
ร้อยละ 8.49 % 4.80 % 8.49 % 2.58 % 2.58 % 73.06 %

221 : 17 , 10 , 16 , 5 , 7 , 166...7.69 , 4.52 , 7.24 , 2.26 , 3.17 , 75.11 = 55 : 24.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 26.94%

Powered By www.thaieducation.net