โรงเรียนบ้านนาสิงห์ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 0 3 8 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 4.84 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 82.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 0 4 11 0 0 70
ร้อยละ 0.00 % 4.71 % 12.94 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %

85 : 0 , 4 , 11 , 0 , 0 , 70...0.00 , 4.71 , 12.94 , 0.00 , 0.00 , 82.35 = 15 : 17.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65%

Powered By www.thaieducation.net