โรงเรียนบ้านต้อน (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 14 5 1 5 1 10
ร้อยละ 38.89 % 13.89 % 2.78 % 13.89 % 2.78 % 27.78 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 9 3 16 3 0 61
ร้อยละ 9.78 % 3.26 % 17.39 % 3.26 % 0.00 % 66.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 23 8 17 8 1 71
ร้อยละ 17.97 % 6.25 % 13.28 % 6.25 % 0.78 % 55.47 %

128 : 23 , 8 , 17 , 8 , 1 , 71...17.97 , 6.25 , 13.28 , 6.25 , 0.78 , 55.47 = 57 : 44.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 44.53%

Powered By www.thaieducation.net