โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 32
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 4 10 13 0 1 113
ร้อยละ 2.84 % 7.09 % 9.22 % 0.00 % 0.71 % 80.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 4 12 0 1 39
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 21.43 % 0.00 % 1.79 % 69.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 5 14 30 0 2 184
ร้อยละ 2.13 % 5.96 % 12.77 % 0.00 % 0.85 % 78.30 %

179 : 5 , 10 , 18 , 0 , 1 , 145...2.79 , 5.59 , 10.06 , 0.00 , 0.56 , 81.01 = 34 : 18.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70%

Powered By www.thaieducation.net