โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 27
ร้อยละ 15.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 9 0 2 0 1 82
ร้อยละ 9.57 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 1.06 % 87.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 14 0 2 0 1 109
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 1.59 % 0.00 % 0.79 % 86.51 %

126 : 14 , 0 , 2 , 0 , 1 , 109...11.11 , 0.00 , 1.59 , 0.00 , 0.79 , 86.51 = 17 : 13.49
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.49%

Powered By www.thaieducation.net