โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 4 3 0 0 42
ร้อยละ 3.92 % 7.84 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
264
จำนวน(คน) 20 13 8 10 5 208
ร้อยละ 7.58 % 4.92 % 3.03 % 3.79 % 1.89 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 6 4 9 5 2 73
ร้อยละ 6.06 % 4.04 % 9.09 % 5.05 % 2.02 % 73.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 414 คน
จำนวน(คน) 28 21 20 15 7 323
ร้อยละ 6.76 % 5.07 % 4.83 % 3.62 % 1.69 % 78.02 %

315 : 22 , 17 , 11 , 10 , 5 , 250...6.98 , 5.40 , 3.49 , 3.17 , 1.59 , 79.37 = 65 : 20.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 414 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98%

Powered By www.thaieducation.net