โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 8 3 5 8 23
ร้อยละ 9.62 % 15.38 % 5.77 % 9.62 % 15.38 % 44.23 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 5 7 8 5 7 182
ร้อยละ 2.34 % 3.27 % 3.74 % 2.34 % 3.27 % 85.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 4 10 8 4 11 61
ร้อยละ 4.08 % 10.20 % 8.16 % 4.08 % 11.22 % 62.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 364 คน
จำนวน(คน) 14 25 19 14 26 266
ร้อยละ 3.85 % 6.87 % 5.22 % 3.85 % 7.14 % 73.08 %

266 : 10 , 15 , 11 , 10 , 15 , 205...3.76 , 5.64 , 4.14 , 3.76 , 5.64 , 77.07 = 61 : 22.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 364 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92%

Powered By www.thaieducation.net