โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 70
ร้อยละ 2.60 % 1.30 % 2.60 % 1.30 % 1.30 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
241
จำนวน(คน) 4 4 8 2 3 220
ร้อยละ 1.66 % 1.66 % 3.32 % 0.83 % 1.24 % 91.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
122
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 115
ร้อยละ 1.64 % 1.64 % 0.82 % 0.82 % 0.82 % 94.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 440 คน
จำนวน(คน) 8 7 11 4 5 405
ร้อยละ 1.82 % 1.59 % 2.50 % 0.91 % 1.14 % 92.05 %

318 : 6 , 5 , 10 , 3 , 4 , 290...1.89 , 1.57 , 3.14 , 0.94 , 1.26 , 91.19 = 28 : 8.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 440 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.95%

Powered By www.thaieducation.net