โรงเรียนบ้านแบง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 8 3 3 0 3 30
ร้อยละ 17.02 % 6.38 % 6.38 % 0.00 % 6.38 % 63.83 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 10 5 10 0 2 138
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 1.21 % 83.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 18 8 13 0 5 168
ร้อยละ 8.49 % 3.77 % 6.13 % 0.00 % 2.36 % 79.25 %

212 : 18 , 8 , 13 , 0 , 5 , 168...8.49 , 3.77 , 6.13 , 0.00 , 2.36 , 79.25 = 44 : 20.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75%

Powered By www.thaieducation.net