โรงเรียนบ้านท่าคำบง (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 26
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 8 3 9 0 0 94
ร้อยละ 7.02 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 10 4 12 0 0 120
ร้อยละ 6.85 % 2.74 % 8.22 % 0.00 % 0.00 % 82.19 %

146 : 10 , 4 , 12 , 0 , 0 , 120...6.85 , 2.74 , 8.22 , 0.00 , 0.00 , 82.19 = 26 : 17.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.81%

Powered By www.thaieducation.net