โรงเรียนอนุบาลหนองควาย (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
159
จำนวน(คน) 3 2 0 2 0 152
ร้อยละ 1.89 % 1.26 % 0.00 % 1.26 % 0.00 % 95.60 %
ระดับประถมศึกษา
479
จำนวน(คน) 30 18 16 5 0 410
ร้อยละ 6.26 % 3.76 % 3.34 % 1.04 % 0.00 % 85.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 638 คน
จำนวน(คน) 33 20 16 7 0 562
ร้อยละ 5.17 % 3.13 % 2.51 % 1.10 % 0.00 % 88.09 %

638 : 33 , 20 , 16 , 7 , 0 , 562...5.17 , 3.13 , 2.51 , 1.10 , 0.00 , 88.09 = 76 : 11.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 638 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 11.91%

Powered By www.thaieducation.net