โรงเรียนบ้านนาฮำ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 9 0 5 3 0 37
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 9.26 % 5.56 % 0.00 % 68.52 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 10 14 14 5 5 152
ร้อยละ 5.00 % 7.00 % 7.00 % 2.50 % 2.50 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 10 5 5 6 5 50
ร้อยละ 12.35 % 6.17 % 6.17 % 7.41 % 6.17 % 61.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 29 19 24 14 10 239
ร้อยละ 8.66 % 5.67 % 7.16 % 4.18 % 2.99 % 71.34 %

254 : 19 , 14 , 19 , 8 , 5 , 189...7.48 , 5.51 , 7.48 , 3.15 , 1.97 , 74.41 = 65 : 25.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 28.66%

Powered By www.thaieducation.net